ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 -VOORWAARDEN

Bij het gebruik van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. 

Op deze Algemene Voorwaarden is de volgende terminologie van toepassing: “elektronisch product”, alle producten op de theorietime.nl inclusief het abonnement, pakketten, examens, vragen, foto’s, en de wijze waarop de Spoedtheoriecursus deze laat zien.

ARTIKEL 2 -BEPERKINGEN

Spoedtheoriecursus of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op Spoedtheoriecursus’s website, ook indien Spoedtheoriecursus of een gemachtigde van theorietime.nl mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

ARTIKEL 3 -NAUWKEURIGHEID VAN MATERIALEN

Het materiaal dat op de website theorietime.nl verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. theorietime.nl garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Spoedtheoriecursus kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Spoedtheoriecursus verplicht zich echter niet tot het bijwerken van de materialen.

ARTIKEL 4 -GEBRUIKSRECHT

De verkoper verleent de consument een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het elektronische product. Het is de consument niet toegestaan het elektronische product voor welk doel dan ook aan derden te verkopen, te verhuren, af te staan of voor of door derden te laten gebruiken. 

Het is de consument niet toegestaan het elektronische product of de daarin opgenomen digitale inhoud op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, te downloaden, te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper of de toestemming van de auteursrechthebbende. en moet altijd voorzien zijn van een bronvermelding. 

Het gebruiksrecht van de consument van het elektronische product kan alleen door de consument zelf worden uitgeoefend. 

Indien en zodra het elektronische product door meerdere of andere personen is gebruikt, is de consument verplicht de vergoeding te betalen die de verkoper voor dat meervoudig gebruik gewoonlijk in rekening brengt. Verkoper behoudt onverminderd het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 

Het is niet toegestaan het elektronische product te gebruiken op een wijze die de toegankelijkheid of beschikbaarheid van de dienst onredelijk nadelig beïnvloedt. Je mag niet: de materialen wijzigen of kopiëren; de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); proberen om software op de website van Spoedtheoriecursus te decompileren of reverse-engineeren; alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen “spiegelen” op een andere server.

ARTIKEL 5 -LINKS

Spoedtheoriecursus heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Spoedtheoriecursus van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker

ARTIKEL 6 -ABONNEMENTEN

Abonnementen “lidmaatschapspakket” gaan in op de datum van bestelling (“Ingangsdatum”) tot het einde van de pakketdatum. Pakketten worden niet automatisch verlengd en moeten handmatig worden vernieuwd als toegang tot materiaal na de vervaldatum nog steeds vereist is.

ARTIKEL 7 -PRIJZEN

Spoedtheoriecursus behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud en/of prijs van een abonnement te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De prijs wordt vermeld op de website.

ARTIKEL 8 -BETALINGEN

Betalingen worden momenteel verwerkt door Creditcards, PayPal, iDeal. We slaan geen creditcardgegevens op en delen ook geen klantgegevens met derden.

ARTIKEL 9 -BEZORGING

Toegang tot materiaal op Spoedtheoriecursus dient direct bij aanvang van uw abonnement toegankelijk te zijn. We raden u aan contact met ons op te nemen voor hulp als u problemen ondervindt met uw abonnement.

ARTIKEL 9 -RESTITUTIEBELEID

Er is geen restitutie mogelijk in geval van annulering op enig moment tijdens de abonnementsperiode. Mocht u uw situatie als een bijzondere omstandigheid beschouwen, neem dan contact met ons op en wij zullen uw individuele verzoek in overweging nemen. In het geval dat wij een restitutie verlenen, wordt uw toegang tot Spoedtheoriecursus ingetrokken.

ARTIKEL 10 -WIJZIGINGEN

Spoedtheoriecursus kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.